All Floras      Advanced Search
Page 9 Login | eFloras Home | Help
Pakistan | Family List | Verbenaceae | Lantana

Lantana mexicana Turner, Fl. Kingd. 181. 1876.
        = Lantana camara


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |