All Floras      Advanced Search
Page 125 Login | eFloras Home | Help
Pakistan | Family List | Labiatae | Dracocephalum

Dracocephalum nuristanicum Rech. f. & Edelb. in Kongel Danske Vidensk.-Selsk. Skr. 8, 1: 43. 1954. Rech. f., Fl. Iran. 150: 229, t. 214. 1982.
        = Dracocephalum nutans


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |