All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 24 Page 147 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 24 | Liliaceae | Lilium

45a. Lilium brownii var. brownii

野百合 (原变种) ye bai he (yuan bian zhong)

Lilium australe Stapf; L. brownii var. australe (Stapf) Stearn.

Leaves lanceolate to linear. 2 n = 14*, 24*, 25*.

* Thickets, rocky hillsides along streams; 100--2200 m. Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang.


 

Related Objects  
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |