All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 2-3 Page 204 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 2-3 | Pteridaceae | Pteris

56a. Pteris fauriei var. fauriei

傅氏凤尾蕨(原变种) fu shi feng wei jue (yuan bian zhong)

Pteris fauriei var. minor Hieronymus; P. guizhouensis Ching; P. linearis Poiret var. fauriei (Hieronymus) C. Christensen & Tardieu; P. pseudoconfusa Sarn. Singh & Panigrahi; P. quadriaurita Retzius var. abbreviata Rosenstock.

Lateral pinnae falcate-lanceolate, 13-23 × 3-4 cm; median segments of pinnae 15-22 × 4-6 mm.

Acidic soils in forests along valleys; sea level to 800 m. Fujian (Chong’an, Shaowu), Guangdong, Guangxi (Duyun), Hainan (Lizhishan), S Hunan (Tongdao, Yizhang, Yongshun), Jiangxi, Taiwan, SE Yunnan (Hekou), Zhejiang (Nanhui, Tiantai Shan) [Japan, N Vietnam].

Hooker (Sp. Fil. 2: 179. 1858) and others included material of this taxon within Pteris quadriaurita, while C. Christensen (Index Filic. 593. 1906) included it within P. biaurita.


 

Related Objects  
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |