All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 2-3 Page 202, 203 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 2-3 | Pteridaceae | Pteris

54a. Pteris kiuschiuensis var. kiuschiuensis

平羽凤尾蕨(原变种) ping yu feng wei jue (yuan bian zhong)

Lateral pinnae spreading at right angles to rachis, 12-16(-18) × 1.8-2.5(-2.8) cm.

Open forests; 500-1200 m. Chongqing, Fujian (Chong’an, Jianyang, Wuyi Shan), Guangdong (Guangzhou, Luofu Shan, Renhua), Guangxi, Guizhou (Dushan, Jiangkou, Langdai), Hunan, Jiangxi (Nanping, Yifeng), Sichuan (Emei Shan), S Yunnan [Japan].


 

Related Objects  
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |