All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 14 Page 492 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 14 | Ericaceae | Vaccinium

44a. Vaccinium iteophyllum var. iteophyllum

黄背越桔(原变种) huang bei yue ju (yuan bian zhong)

Vaccinium iteophyllum var. fragrans Rehder & E. H. Wilson.

Twigs, petioles, and abaxial midvein pubescent or tomentellate.

Forests, montane thickets; 400–1400(–2400) m. Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang.


 

Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |