All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 2-3 Page 203 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 2-3 | Pteridaceae | Pteris

54b. Pteris kiuschiuensis var. centrochinensis Ching & S. H. Wu, Acta Bot. Austro Sin. 1: 10. 1983.

华中凤尾蕨 hua zhong feng wei jue

Lateral pinnae often ascending, up to 3.7 cm wide.

● Near river margins; 300-800 m. Chongqing, Fujian (Chong’an, Jianyang), Guangdong, Guangxi (Pingnan, Rongshui, Tianyang), Guizhou (Dushan, Langdai), Hunan (Baojing, Dong’an, Huitong), Jiangxi, Sichuan (Emei Shan), S Yunnan.


 

Related Objects  
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |