All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Pakistan | Family List | Labiatae

Otostegia

Total: 5 records
         
Taxon Id Name     Volume
250090570 Otostegia aucheri     Pakistan
250090571 Otostegia limbata     Pakistan
250090565 Otostegia persica     Pakistan
 

Synonyms:
         
250090569 Otostegia kotschyi = Otostegia persica     Pakistan
250090568 Otostegia microphylla = Otostegia persica     Pakistan


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |