Login | eFloras Home | Help

Flora Author List

FOC Vol. 10

1. Bao, Bojian (包伯坚)
2. Bartholomew, Bruce
3. Brach, Anthony R.
4. Chang, Zhaoyang
5. Chen, Dezhao (陈德昭)
6. Choi, Byoung-Hee
7. Gao, Xinfen
8. Gilbert, Michael G.
9. Hou, Ding (侯定)
10. Huang, Puhua (黄普华)
11. Iokawa, Yu
12. Kenicer, Gregory
13. Kramina, Tatiana E.
14. Larsen, Kai
15. Larsen, Saksuwan
16. Larsen, Supee S.
  • Fabaceae (Mimoseae; Bauhinia, Cercis, ?Caesalpinieae, Co-author, co-authoring)
17. Li, Jianqiang (李建强)
18. Li, Shugang (李树刚)
19. Liu, Yingxin (刘瑛心)
20. Lock, J. Michael
21. Nemoto, Tomoyuki
22. Nielsen, Ivan
  • Fabaceae (Mimosoideae (coordinator); Ingeae, Co-author, co-authoring)
23. Nielsen, Ivan C.
24. Ohashi, Hiroyoshi
25. Pedley, Les
26. Podlech, Dieter
27. Podlech, Dietrich
28. Polhill, Roger M.
29. Sa, Ren
30. Salinas, Alfonso Delgado
31. Schrire, Brian D.
32. Sokoloff, Dmitry D.
33. Sun, Hang (孙航)
34. Thulin, Mats
35. Turland, Nicholas John
36. Vincent, Michael A.
37. Wei, Zhi (韦直)
38. Welsh, Stanley L.
39. Wilmot-Dear, C. Melanie
40. Wu, Delin (吴德邻)
41. Xu, Langran (徐朗然)
42. Yakovlev, Gennady P.
43. Zhang, Dianxiang (张奠湘)
44. Zhang, Mingli (张明理)
45. Zhu, Xiangyun (朱相云)

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |